algemene leverings en verkoopvoorwaarden

Noorlander Autobedrijf

VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 • 1) De overeenkomsten van koop en verkoop worden steeds gesloten met inachtneming van deze voorwaarden. Afwijkende bedingingen gelden slechts voor zover schriftelijk door beide partijen aangegaan.
 • 2) Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij een of meer bestanddelen van een prijs door externe omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, maar voor levering van het gekochte worden verhoogd, in welk geval verkoper gerechtigd is die verhoging (en) aan koper door te berekenen. voorbehoud geldt speciaal in geval van verhoging van fiscale lasten, officiele verhogingen van importeurs- of fabrieksprijzen, van vracht- of assurantietarieven dan wel veranderingen in wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin verkoper de betreffende goederen heeft aangekocht.
 • 3) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de koopsom volledig en contant of per bank overschrijving te geschieden. Korting en / of beroep op schuldvergelijking is niet toegestaan. Koper is verplicht binnen acht dagen na daartoe strekkende mededeling vanwege koper, het gekochte in ontvangst te nemen en de overeengekomen koopprijs alsdan te voldoen. Vanaf het moment, waarop de betaling van het gekochte dient plaats te vinden, is koper – zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling vanwege verkoper daartoe wordt vereist – aan verkoper rente verschuldigd groot 1 procent per maand van de overeengekomen koopprijs. Alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ter invordering van de koopprijs, komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten worden verschuldigd, zodra verkoper zijn vordering op koper ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen 15 procent van de overeengekomen koopprijs (ex.BTW).
 • 4) Leveringstijden worden bij benadering opgegeven; ofschoon getracht wordt de overeengekomen tijd zoveel mogelijk na te komen, is verkoper nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, terwijl overschrijding al evenmin reden kan geven tot ontbinding van de overeenkomst. Levering vindt plaats – tenzij anders overeengekomen ter plekke van het bedrijf van verkoper.
 • 5) Onverminderd de aan verkoper toekomende rechten, is hij bevoegd ingeval hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, zonder rechterlijke tussenkomt die uitvoering op te beschouwen, te zijner keuze, zonder dat hij als dan tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. In dit verband zijn onder overmacht mede inbegrepen allen omstandigheden, welke in redelijkheid geacht mogen worden aan levering van het verkochte in de weg te staan, zoals daar zijn oorlog, oorlogs- gevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte, transportbelemmering, brand, wateroverlast, storingen in het bedrijf des verkopers of diens leveranciers dan wel vertraagde levering, ongeacht de oorzaak daarvan, van door verkoper bestelde goederen of onderdelen.
 • 6) Het eigendom van geleverde goederen gaat eerst aan de koper over, zodra al hetgeen ter zake van het gekochte door hem aan de verkoper verschuldigde aan laatstgenoemde zal zijn voldaan, daaronder begrepen eventuele rente en kosten. Het is aan de koper niet toegestaan aan hem geleverde, maar nog niet door hem betaalde goederen te verkopen, verhuren, verruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie geven, op zicht te verstrekken of te verpanden. Overdracht van gekochte, maar nog niet door koper betaalde goederen, wordt beschouwd als verstrekking in bruikleen om niet.
 • 7) Transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper of huurder/lener. Verbintenissen door verkoper jegens derden aangegaan, brengen hierin geen veranderingen en worden geacht voor rekening in het belang van koper te zijn aanvaard. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien het door hem gekozen vervoer uitvalt, ongeacht de oorzaak daarvan. Vervoer van goederen is niet verzekerd, tenzij koper tijdig verzoekt transport voor zijn rekening te verzekeren. Chassis, verkocht met of zonder cabine of opbouw, verblijven bij carrosseriemaker of schilder (spuiter) voor risico van koper. Opdrachten tot stalling, verzorging, herstelling, bestrijden of dergelijke van verkochte goederen motorrijtuigen, worden slechts aanvaard onder voorwaarde, dat zulks uitsluitend plaats vindt voor rekening en risico van de koper en dat verkoper in geen enkel opzicht voor welke schade ook, aansprakelijk is.
 • 8)Bij verkoop zonder garantie (op handelsvoorwaarden) door verkoper geleverde, gebruikte automobielen worden door hem niet gegarandeerd, ook niet voor verborgen gebreken.Dit word aangegeven op het koopcontract. Tevens word er ter afkoop van de garantie dus een korting verleend ter compensatie van eventuele riscico’s. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen d.m.v. ingevuld garantieformulier of vermeld op het koopcontract.
 • 9) Aankoopkeuringen zijn geheel voor kosten koper.
 • 10) Alle geschillen, uit een koopovereenkomst voortkomend dan wel daarmede verband houdend, staan uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper.
 • 11) Deze voorwaarden zijn onverbrekelijk verbonden met het koopcontract.
 • 12) Kilometerstanden of gereden kilometers worden niet gegarandeerd en worden opgegeven als zijnde afgelezen tellerstand. Tenzij er is geleverd met RDW Teller-rapport dan worden deze standen wel gegarandeerd voor een auto met eerste registratie en nieuw geleverd in Nederland. Gebruikte auto’s uit het buitenland worden zover dit kan zorgvuldig gecontroleerd door onze systemen (uitlezing) en door het carfax programma.
 • 13) De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.
 • 14) Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan deze binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.
 • 15) Garantie wordt alleen gegeven indien dit is vermeld met de periode aangeven in het koopcontract ingaande vanaf datum aankoop en aanschaf boven € 5500,-  met een beperking van niet meer gereden km dan 10000 km dit geldt bij de standaardgarantie. En het een en ander in overleg met de verkoper.De standaard garantie van drie maanden dekt uitsluitend de mechanische delen van motor,versnellingsbak, electriche componenten zijn hiervan uitgesloten. Uitgebreide garantie dient te worden vermeld in het garantieformulier. Met vermelding  in het koopcontract van de uitgebreide garantie voorwaarden of vermelding van het gewenste garantiepakket. Auto dient voor garantie zijnde 3 mnd per 6 mnd 12 mnd of langer. Voor onderhoud volgens opgave vermeld in het onderhoudsboekje ter controle te worden aangeboden de maximale verversingsinterval van de motorolie is gesteld op 15000 km. Dit onderhoud dient bij Noorlander autobedrijf te geschieden .Bij verzuim vervalt derhalve de overeengekomen garantie. Deze vervalt ook indien er door derden veranderingen en of reparaties zijn uitgevoerd.
 • Reparaties die vallen onder de garantiebepalingen worden uitsluitend uitgevoerd door Noorlander Autobedrijf derden zijn niet bevoegd om reparaties uit te voeren.
 • Ook vervalt de garantie indien de auto deelneemt aan wedstrijden speciale parcours en of prestatieritten.
 • 16)Problemen die ontstaan door het tanken van niet de juiste brandstoffen vallen problemen hierdoor ontstaan buiten elke garantie. Bij aankoop wordt er een brandstofadvies gegeven bij de aangekochte auto dit betreft dus de E10 en E5 typen.
 • 16a)De lener c.q. gebruiker van vervangend vervoer zal de hem ter beschikking gestelde leen/huurauto gebruiken voor noodzakelijke ritten en is hem alleen ter beschikking gesteld, de auto mag niet aan derde ter beschikking worden gesteld, schade voortkomend uit gebruik van de leenauto dient de gebruiker aan te melden bij zijn eigen verzekering inzake WA voor derden als, W-A dekking gedurende onderhoud of reparatie bij aangesloten bedrijf. Schade aan de leen/huurauto dient gebruiker in overleg met verhuurder leninggever te vergoeden indien deze schade is veroorzaakt door eigen schuld. In alle gevallen dient gebruiker een volledige ingevuld schadeformulier te overhandigen. Ingeval van niet nakomen van deze verplichtingen maakt het bedrijf aanspraak op het retentierecht.
 • 17) Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben aan koper 15 procent van de catalogusprijs inclusief btw en bpm, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en schade verplichting jegens koper d.m.v een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden indien niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper niet in staat te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien faillissement van of door de koper wordt aangevraagd, indien surceance van betaling wordt aangevraagd, of indien koper zijn bedrijf staakt en of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na de datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
 • 18) Indien tijdens een overgekomen garantieperiode er door derden of eigenaar veranderingen/aanpassingen inbouw electronische apparatuur en/of reparaties zonder schriftelijke toestemming van Noorlander Autobedrijf worden uitgevoerd vervalt derhalve de overeengekomen garantie.
 • 18a) Uitgesloten van elke garantie zijn de hybride systemen en de daarbijhorende componenten zoals de omvormer accu’s e.d. Tenzij dit is vermeld in het koopcontract.
  Bij de uitgebreide garantie waar ook de electronica wordt vermeldt vallen dus de hybride systemen daarbuiten.
  Indien er fabrieksgarantie aanwezig is op deze systemen zal noorlander dit regelen voor de desbetreffende auto.
 • 19) REPARATIE EN ONDERHOUD
 • 19a) De opdracht. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.
 • 19b) Prijsopgave en termijn De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
  Reparaties verband houdende met garantie mag de reparateur dit doen met gebruikte onderdelen dit uitsluitend bij de aanschaf van een gebruikte auto.Indien de klant staat op vervanging voor nieuw kan de reparateur daar een vergoeding voor in rekening brengen deze niet hoger dan 50% van de aanschaf van het betreffende onderdeel.
 • 19c) De rekening Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
 • 19d) Stallingskosten Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.
 • 19e) Retentierecht De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
  • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt
 • 19f) Vervangen onderdelen De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken. 19g) Schadetaxatie Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Hoewel de gegevens van alle geadverteerde voertuigen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Noorlander Autobedrijf niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document (advertentie) verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

J.Noorlander VOF, bij de KvK te Rotterdam geregistreerd onder nummer 29043176.
Copyright © 2023 Noorlander Autobedrijf | Webtail